Wing Chum Sam Faat


標 栺

Siu Nim Tau

Chum Kiu

Biu Jee

Muk Yan Jong

Tan

Bong

Fook

Kim Yeung Ma

Chou Hok Mo Yeung Lik

Kuen Mo Lai Yeung

Gwan Mo Leung Heung

Kuen Yau Sum Faat

Man Sao

Da Jing Kuen

Da Sao Jik Siu Sao

Yan Hung Goong, Mo Hung Yuen

Joi Ying Doi Ying

Jak Sun Yi Bok Wai Mm

Bong Chor Sau Hei Gerk

Yi Gerk Jang Wu Dai

Luk Sau Chek Chong

Hau Ma

Mo Keung Da Mut Leung Da

Ying Da Jut Da, But Ying Da But Ho Da

Translation小念頭, 尋橋,標栺, 木人樁
Siu Nim Tao,   Chum Kiu,   Biu Jee,   Mok Yan Jong

Small Concept, Seek Bridge, Thrust fingers, Wooden man pile


攤, 膀,伏手,鋏羊馬

                 Tan,   Bong,   Fook,   Kim Yeung Ma                                     Disperse,  Wing,  Retain, Sheep abduction stance初學母用力
Chou Hok Mo Yeung Lek
Beginners should never use any strength


拳無禮讓
Kuen Mo Lai Yeung
The fist has no manners


棍無兩响
Gwan Mo Leung Heung
The staff does not make two sounds


拳由心發
Kuen Yau Sum Fat
The fist explodes from the heart


問手  
Man Sau, 
Asking hand打戰拳

Da Jing Kuen

Warrior’s fist (battle punches)


打手即消手
Da Sau Jik Siu Sau
The attacking hand is the defending hand


人行弓,我行鉉
Yan Hung Goong, Mo Hung Yuen

Men walk the bow, I walk the string


追形對形
Joi Ying Doi Ying
Chase the shadow, face the shadow


側身以膀为午
Jak Sun Yi Bok Wai Mm
When sideways, the shoulder becomes the centerline


膀錯手起脚
Bong Chor Sau Hei Gerk
Wrong bong sau, then kick


以脚睜互對
Yi Gerk Jang Wu Duy
Stand with heels facing each other


甩手直衝
Luk Sau Chek Chong
Hand comes off, charge forward


後馬

Hau Ma

Back Horse


來留去送 
 Loi Lau Hoi Sung
 Hand comes, stay


 應打則打,不應打不可打

Ying Da Jut Da, But Ying Da But Ho Da
Need to hit, then hit. Don’t need to hit, then don’t hit


 無強打勿亂打
Mo Keung Da Mut Leung Da
Don’t force yourself to hit; don’t hit sloppy


1

Loi Lau Hoi Sung

Copyright 2017 WVTA.US