Hung Yan But Hung Ji Lo

Wan Yong Ji Wai

Nang Gin Lop Ji Son, Mo Jo Mo Si

Yi Gerk Jang Wu Duy

Hok Jap Peng Hung Yan Sung

Juy Jong Yu Peng Yan Si

Peng Mut Si

Peng Je Mo Si Yi Hap Jong Sum

Jong Sum Yat Hap Si Si Hoa Sing

Hok Jap Sun Goa

Sum Goa

Sei Fong Mo Joa Lik

Peng Sun Si

Ji Yao Jik Chong

Yi Yong Hei

Yong Lik

Chong Wai Jiu Yu Sum Fat

Gwan Mo Leung Heung

Seung Jap Bat Long Fie Si Gun

言 心 說 事

Yin Sum Shut Si

Jo Do Yiu Dim

Bat Fat Jap Ho, Yat Fat Bi Jong

3

行人不行之路 
Hung Yan But Hung Ji Lo
Walk the path that others do not walk


運用智慧
Wan Yong Ji Wai
Utilize your wisdom


能建立自信,我做我事
Nang Gin Lop Ji Son, Mo Jo Mo Si
Able to generate self-confidence, I do my thing


以脚睜互對 
Yi Gerk Jang Wu Duy
Stand with heels facing each other


學習平衡人生
Hok Jap Peng Hung Yan Sung
Learn to balance human lives


最重要平人事
Juy Jong Yu Peng Yan Si
The most important thing is to balance people’s duties


平物事
Peng Mut Si
Balance the things around you


平心事
Peng Sun Si
Balance the hearts around you


平者無私以合眾心
Peng Je Mo Si Yi Hap Jong Sum
The balancer must have no selfishness in order to unify everyone’s hearts


眾心一合事事可成
Jong Sum Yat Hap Si Si Hoa Sing
If you can unify the people, nothing is impossible


學習身覺
Hok Jap Sun Goa
Learn and train body feeling


心覺
Sum Goa
Feeling of the heart


四方無阻力
Sei Fong Mo Joa Lik
The four directions have no friction


只有直衝
Ji Yao Jik Chong
The only way is to charge forward


以勇氣
Yi Yong Hei
The energy of courage


勇力
Yong Lik
The strength of courage


衝为主要心法
Chong Wai Jiu Yu Sum Fat
Charging forward is the main way of the heart


棍無兩响
Gwan Mo Leung Heung
The staff does not make two sounds


常習不浪費時間
Seung Jap Bat Long Fie Si Gun
Constantly practice; don’t waste time


言心說事
Yin Sum Shut Si
Speak your heart; tell a story


做到要點
Jo Do Yiu Dim
Get to the point


不發則可,一發必中
Bat Fat Jap Ho, Yat Fat Bi Jong
Don’t move unless, with one strike, you hit the middle
Translation

Copyright WVTA.US