Mien Doy Yin Chin Sut Ging

Wai Fong Sau Po Wai Lei Yek Wak Jong Sin

Sun Yee Baat Nang Toi Jeung

Yiu Jo Do Juy Si Juy Ying, Duy Si Duy Ying

Wai Fong Jon Yat Bo Dik Po Wai

Yan Yau Chor Sau, Sum Yau Chor Nim

Jo Ho Si, Shud Ho Wa, Chuen Ho Sum

Jog Wai Gai Kuet Jo Chor Dik Gei Bun Tiu Gin

Gerk Jow Si Gei

Goa Ming Jing Dai

Yan Je Mo Dik

Tuy Yat Bo Hong Gung Foon

Fan Si But Jon Jik Tuy

Ying Da Jut Da, But Ying Da But Ho Da

Mo Keung Da Mut Leung Da

Wing Chun Sum Faat Juy Yi Hok Juy Nan Jing Ji Sau

Hok Je Yat Ding Yiu Yi Wuy

Yi Muy Yat Nim Wuy Jiu Do

Suy Yiu Si Gun Hoi Mm

Si Si Dak Sum Ying Sau

Hok Je Hoa Jung “Da” Ji Goi Wei “Jo”

Ji Wa Kei Ta Duy Man Tai Suy Yong Ji Ji Ngan Yi Ying Soa Suy

4

Translation面對現前實境,
Mien Doy Yin Chin Sut Ging
Face the present, true surroundings

為防守破壞利益或中線
Wai Fong Sau Po Wai Lei Yek Wak Jong Sin
Prevent damage to all that’s beneficial to you or your centerline


身意不能退轉
Sun Yee Bat Nang Toi Jeung
Body and mind cannot retreat or turn


要做到追事追形,對事對形
Yiu Jo Do Juy Si Juy Ying, Duy Si Duy Ying
You must chase the situation and its shadow, face the situation and its shadow


為防進一步的破壞
Wai Fong Jon Yat Bo Dik Po Wai
To prevent further damage


Note: What is the shadow? Shadow has a shape, but not detail. An object has a shadow even though it might not be seen at first. It appears against the surface of another object. Similarly, one’s actions have effects and consequences on others.


人有錯手,心有錯念
Yan Yau Chor Sau, Sum Yau Chor Nim
Man does wrong things and has wrong thoughts


做好事,說好話,存好心
Jo Ho Si, Shud Ho Wa, Chuen Ho Sum
Do good things, Speak kind words, Store a kind heart


作為解決做錯的基本條件
Jog Wai Gai Kuet Jo Chor Dik Gei Bun Tiu Gin
These comprise the basic foundation for solving the wrongs that we cause


脚就是基
Gerk Jow Si Gei
The foot is our foundation


光明正大
Goa Ming Jing Dai

Pure honesty


仁者無敵
Yan Je Mo Dik
A kind person has no enemy


Note: The sun punch represents righteousness and courage. It does not hide. It hits from the front.


退一步空更寬
Tuy Yat Bo Hong Gung Foon
With one step back, your space (vision) becomes much wider


卂事不進即退
Fan Si But Jon Jik Tuy
If things are not moving forward, you must retreat


應打則打,不應打不可打
Ying Da Jut Da, But Ying Da But Ho Da
If you need to hit, then hit. If you don’t need to hit, then don’t hit


母強打勿亂打
Mo Keung Da Mut Leung Da
Don’t force yourself to hit, and don’t hit sloppily

詠春心法最易學最難精之首
Wing Chun Sum Fat Juy Yi Hok Juy Nan Jing Ji Sau
Out of the Wing Chun Sum Fat, this one is the easiest to learn and the hardest to master


學者一定要意會
Hok Je Yat Ding Yiu Yi Wuy
The learner must use her mind


以每一念为主導
Yi Muy Yat Nim Wuy Jiu Do
And lead with her main thoughts


需要時間開悟
Suy Yiu Si Gun Hoi Mm
One needs time to truly understand


事事得心應手
Si Si Dak Sum Ying Sau
But once understood, you will get what your heart wants


學者可張“打”字改為 “做”字
Hok Je Hoa Jung “Da” Ji Goi Wei “Jo”
The learner should change the word “hit” to “do”


或其它對問題需用之字眼以應所需
Ji Wa Kei Ta Duy Man Tai Suy Yong Ji Ji Ngan Yi Ying Soa Suy
Or to any other word needed to solve the problem

Copyright 2017 WVTA.US